Založenie maďarskej spoločnosti

You are here: Home » Naše služby » Založenie maďarskej spoločnosti

Svoju hlavnú činnosť, ktorou je maďarské účtovníctvo, podporujeme aj doplnkovými službami. Sme k dispozícii svojim partnerom v nasledovných oblastiach:

 • kompletné založenie maďarskej firmy
 • zakladanie organizačných zložiek v Maďarsku
 • zmena maďarských spoločností
 • vyhotovenie a korektúra zmlúv
 • právne zastúpenie v Maďarsku
 • maďarský advokát, maďarský právnik

Počas svojho viacročného pôsobenia sme zrealizovali založenie, rekonštrukciu a akvizíciu viac ako 100 maďarských firiem od tých najmenších komanditných spoločností až po organizačnú zložku multinacionálnej korporácie. Našu spoločnosť poverilo založením svojej maďarskej spoločnosti popri našich klientoch z Maďarska a zo Slovenska viac investorov zo Západnej a Severnej Európy. Kvalitu našich služieb v oblasti zakladania firiem na Slovensku, resp. zmeny spoločnosti v OR a naše globálne vzťahy garantuje aj naše členstvo v MGI.

Rýchle, osvedčené založenie maďarskej spoločnosti


 • špeciálna, jednoduchá forma zdaňovania/li>
 • súčasné daňové zákony majú dlhodobú platnosť
 • 9%-ná daň z príjmov právnických osôb
 • 15%-ná daň z dividend, ak je majiteľom maďarskej firmy zahraničná fyzická osoba
 • 0% dane z dividend, ak je majiteľom maďarskej firmy zahraničná právnická osoba (napr. slovenská s.r.o.)
 • 27% DPH
 • 2% miestna daň (jej základom je: obrat – obstarávacia hodnota tovaru – sprostredkované služby)
 • elektronická úradná komunikácia
 • založenie maďarskej spoločnosti do 2-3 dní s IČ DPH


 • Najrozšírenejšou právnou formou firmy v Maďarsku je kft, zodpovedajúca slovenskej s.r.o. K založeniu maďarskej sro (kft) je potrebné minimálne základné imanie vo výške 3 000 000 HUF. (cca: 9680 eur)
 • Činnosť maďarskej firmy treba oveľa presnejšie definovať, ako na Slovensku. Nestačí uviesť, že je to malo- a veľkoobchod, ale v obchodnom registri treba presne uviesť, akými výrobkami bude firma obchodovať.
 • Proces založenia maďarskej spoločnosti a vyžiadanie maďarského daňového identifikačného čísla je omnoho jednoduchší a rýchlejší, ako na Slovensku. Zakladacie listiny sa môžu podpísať výlučne pred advokátom. Jednoducho treba poskytnúť potrebné údaje maďarskému advokátovi alebo maďarskému daňovému poradcovi (názov firmy, sídlo, základné imanie, údaje majiteľov a konateľov, činnosti).
 • Počas založenia maďarskej spoločnosti nie je nutné vyžiadať výpis z registra trestov.
 • Po podpísaní zakladacích listín v priebehu niekoľkých dní maďarský registrový súd spoločnosť zapíše. Oproti Slovensku v Maďarsku funguje jednopriehradkový systém, čiže nie je potrebné si jednotlivo vybaviť povolenia na podnikanie, na registrovom súde právnik elektronickou komunikáciou zabezpečí celý proces. Tak behom 2-3 dní zapíšu maďarskú spoločnosť, ktorá má už pridelené aj IČ DPH.
 • Už v priebehu vybavovania registrácie treba urobiť dôležité prehlásenia o zdaňovaní, preto sa o tom oplatí dopredu sa poradiť s maďarským daňovým poradcom alebo s maďarským účtovníkom.
 • Napríklad už pri zakladaní maďarskej firmy môžeme automaticky vyžiadať aj IČ DPH, a to bez podávania ďalšej žiadosti a byrokracie. Tieto spolu so zapísaním spoločnosti behom pár dní Daňový úrad automaticky zaregistruje a maďarská firma môže od okamžiku registrácie fungovať ako platiteľ DPH.
 • Po zapísaní maďarskej firmy musíme splniť našu registračnú povinnosť na daňovom úrade a miestnej samospráve, toto v praxi vykoná nami poverený maďarský účtovník.
 • Rýchle založenie maďarskej firmy s komunikáciou v slovenskom jazyku.


 • Môže sa v nás vynoriť otázka, akú maďarskú právnu formu podnikania si máme vybrať, Kft (s.r.o.) alebo akciovú spoločnosť. Odpoveď je jednoduchá: ako maďarskí daňoví poradcovia Vám jednoznačne odporučíme s.r.o., lebo jej založenie, jej prevádzkovanie je menej byrokratické, a tým pádom aj lacnejšie ako prevádzkovanie akciovej spoločnosti.

  V prípade maďarskej akciovej spoločnosti je potrebné oveľa vyššie minimálne základné imanie, treba emitovať akcie, treba vymenovať a prevádzkovať predstavenstvo a dozornú radu. U maďarského kft (s.r.o.) sa tieto problémy nevyskytnú. Právne normy a fungovanie maďarského kft je veľmi podobné slovenskej s.r.o.

  Aj u maďarskej spoločnosti sa ručenie obmedzuje do výšky vneseného imania.

  Značný rozdiel je predpisoch na vystavovanie daňových dokladov obidvoch štátov. V Maďarsku sa vystavovanie faktúr deje podľa oveľa strnulejších predpisov. Možno používať výlučne tlačivá s prísne evidovanými poradovými číslami, resp. používať softvér zodpovedajúci požiadavkám nariadenia Maďarského ministerstva financií. Ako maďarskí účtovníci môžeme vyhlásiť, že finančná disciplína je oveľa prísnejšia, ako na Slovensku. (pokladničné bloky, manipulácia s hotovosťou, fakturovanie, hotovostné platby).


  • Rýchle založenie spoločnosti v Maďarsku
  • Registrovaný maďarský daňový poradca.

V Maďarsku sa zdaňovanie v minulých rokoch veľmi priaznivo zmenilo hlavne v prospech malého a stredného podnikania.

Maďarská daň zo zisku pre firmy je 9%

Okrem toho treba ešte obyčajne zaplatiť 2%-nú miestnu živnostenskú daň miestnej samospráve (jej základom je obrat – obstarávacia hodnota tovaru – sprostredkované služby ).

Ak zisk maďarskej spoločnosti vyplatíme ako dividendy, potom v prípade vlastníka-fyzickej osoby treba zaplatiť už spomínanú 15%-nú daň z dividend, v prípade vlastníka-právnickej osoby, nie je daň z dividend, čiže jej výška je 0%.

Okrem toho existuje niekoľko zjednodušených daňových foriem pre maďarské malú a stredné podniky.

Podľa vyhlásení predstaviteľov vlády sa prestavba maďarského daňového systému už skončila, neplánujú sa už ďalšie principiálne zmeny. Vyzerá, že sa terajšie daňové zákony vzťahujú na dlhšie obdobie.

V obchodnom živote sa používajú podobné zmluvy, ako na Slovensku. Maďarská obchodná kultúra, rokovacie zvyklosti, obchodný protokol je taktiež podobný. Na stále viacerých miestach sa hovorí po anglicky alebo po nemecky. Niekoľko prvkov, vyzdvihnutých z maďarského obchodného prostredia:
 • možnosti získania dotácií (dotácií od EU) pre maďarské podniky sú oveľa viac rozšírené.
 • je k dispozícii dobre kvalifikovaná pracovná sila za dostupnú cenu, zamestnávanie je v mnohých prípadoch štátom podporované veľkými úľavami (zamestnanie osôb pod 25 rokov, absolventov, nad 55 rokov, žien vracajúcich sa z materskej dovolenky, osôb bez odborného vzdelania)
 • u bankových služieb treba počítať s väčšími výdavkami ako na Slovensku, ale aj služby sú na vyššej úrovni (v maďarskom bankovom systéme sa vnútroštátny bankový prevod uskutoční v priebehu 4 hodín)
 • oveľa viac záležitostí sa už na úradoch, na daňovom úrade dá vybaviť elektronicky

A v neposlednom rade, keď zapustíme korene v nejakom cudzom štáte kvôli daňovým výhodám, potom je tento štát súčasne aj novým potenciálnym trhom pre naše výrobky, pre naše služby..


Spoľahlivý maďarský účtovník

Show Comments